Interaktivní program pro školy

Interaktivní program pro žáky vyšších ročníků základních škol a pro studenty gymnázií a středních škol. Program se zabývá tématy zahalování, kritického čtení textů a muslimy v České republice – všechna témata budou našimi lektorkami během 90 minut představena formou didaktických her, do nichž budou žáci aktivně zapojeni. Po skončení didaktických her bude následovat společné shrnutí nových poznatků a diskuze. Program již proběhl na několika gymnáziích a setkal se s pozitivní zpětnou vazbou ze strany učitelů i studentů.

Vyvážené a fakticky správné informace

Na našich webových stránkách najdete články, jejich autory jsou studenti a absolventi vysokých škol, kteří se v rámci svého studia či současné akademické činnosti zabývají islámem a tématy, která s tímto náboženstvím souvisí. všechny texty prošly kontrolou předních českách odborníků zabývajících se islámem, kteří se soustředili nejen na faktickou správnost, ale i vyváženost podávaných informací. Pracujeme na dalších článcích, abychom doplnili témata, kterým doposud nebyl věnován dostatek prostoru.

Seznámení nejen s islámem, ale i jinými náboženstvími

Ačkoliv se projekt zabývá zejména kritickým čtením a islámem, který v současné době představuje velmi aktuální téma, nabízíme i možnost seminářů a besed o judaismu a křesťanství. Tento program jsme schopni nabídnout díky podpoře zkušených lektorů a odborníků, kteří se těmito tématy zabývají.

JUDAISMUS
Mgr. Terezie Dubinová, PhD.
absolvovala na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze, obory kulturologie a hebraistika. Disertaci obhájila v oboru hebraistika v Ústavu Blízkého Východu, Asie a Afriky. Absolvovala šestitýdenní program výuky moderní hebrejštiny na Hebrew University v Jeruzalémě, v Izraeli žila více než rok.  Pracuje jako lektorka přednášek a seminářů v oblasti židovské kultury, historie a náboženství,  a ženské spirituality. Je autorkou knih “Ženy v Bibli, ženy dnes”, “Židé na Turnovsku”, “Jak učit o holokaustu” a “Kořeny ženské spirituality: Návrat a transformace starověké moudrosti”.  Spolupracuje se Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje.
Školám nabízí výukové programy (přednášky, semináře)  s prezentací , pro studenty i učitele, na témata židovské kultury, historie a náboženství a státu Izrael.

Semináře, workshopy a školení

Podle požadavků školy či instituce můžeme připravit program šitý na míru. Naše lektorky mají zkušenosti s přednáškami, workshopy a školeními pro nejrůznější instituce a můžeme proto nabídnout akci zaměřenou na islám obecně, muslimy v České republice či na specifická témata spojená a tímto náboženstvím. V případě zájmu je možné zorganizovat i akci ve spolupráci s jinou neziskovou organizací a pokrýt tak širší spektrum témat.

Projekt byl z počátku určen zejména pro studenty středních škol a jejich pedagogy, vzhledem k zájmu jiných institucí jsme se však rozhodli poskytnout prostor i aktivitám spojeným se vzděláváním dospělých, mezi něž patří školení pro nejrůznější instituce, debaty a besedy s muslimy, kritiky islámu a především odborníky, kteří se tématem dlouhodobě zabývají.

Primární cílovou skupinou jsou však střední školy, pro něž byl projekt připravován:

Projekt Muslimové očima českých školáků ve své první fázi analyzoval informace v učebnicích dějepisu, zeměpisu a společenských věd a mapoval úroveň výuky o islámu na vybraných českých gymnáziích a ostatních středních školách. V druhé fázi pak nabízíme školám možnost tuto úroveň zvýšit.

Nabízíme program, který má jak učitele, tak i žáky seznámit s islámem a muslimy a zároveň rozvíjet schopnost kritického přijímání informací. Projekt je určen pro žáky druhého stupně základních škol a všechny žáky gymnázií a ostatních středních škol; aplikace v jednotlivých ročnících záleží na zvážení pedagoga.

První úroveň nabízí články seznamující čtenáře s dějinami islámu, základními náboženskými koncepty této tradice i aktuálními otázkami, jako je rodinné právo, zahalování žen či islamofobie. Informace mohou sloužit vyučujícímu jako příprava k vedení hodiny, doplněk ke stávající výuce nebo může být nabídnut žákům k samostudiu.

Druhá úroveň nabízí hlubší pohled na problematiku a klade větší důraz na zapojení samotných žáků. V rámci 90 minutového interaktivního programz jsou studenti rozděleni do tří skupin, v jejichž rámci se věnují zahalování žen, mediální zpravodajství o islámu a muslimomům v České republice. Každá ze skupin je vedena zkušenou lektorkou, která za pomoci připravených materiálů a následné debaty seznámí žáky s danou problematikou. Vzhledem k tomu, že jsou lektorky zároveň vysokoškolskými studentkami, spojují v sobě odborné znalosti i možnost využití konceptu „peer group“, tj. vrstevnických skupin, v jejichž rámci funguje komunikace často lépe než s učitelem, který je žákům věkově více vzdálen.

Třetí úrovní jsou pak rozšiřující nabídky pro školy či další instituce v podobě debat s muslimy i odborníky zabývajícími se islámem či výzkumné aktivity. Délka a rozsah těchto doplňkových aktivit bude záviset na časových požadavcích školy a finančních možnostech projektu.