Dopolední či celodenní program zaměřený na seznámení s islámem a prevenci předsudků a xenofobie

Islám je v současné době velmi aktuálním tématem a my nabízíme žákům a učitelům možnost seznámit se s tímto náboženstvím z mnoha úhlů pohledů. Během přednášky se zaměříme se na dějiny setkávání muslimů a Evropanů, ale také na evropské muslimy, a přiblížíme studentům základy tohoto náboženství. V rámci interaktivního programu se budeme zabývat tématy ženského zahalování, kritického čtení textů a přítomností muslimů v České republice a zastavíme se i u Čechů, kteří se rozhodli konvertovat k islámu. Následně krátce představíme problematiku médií a proces vzniku mediálních textů, které známe z novinových článku i televizních obrazovek. Na závěr nabídneme debatu s mladou muslimkou žijící v České republice. Všechny části programu lze zorganizovat i jednotlivě v závislosti na časových možnostech školy.

Přednášky a materiály pro učitele i žáky

Přednáška představuje stručné shrnutí základních informací o dějinách islámu od jeho vzniku až po současnost, představení základů víry a nastínění aktuálních otázek spojených s islámem a muslimy.

Učitelé si mohou objednat balíček obsahující tištěnou verzi informační příručky, pracovní listy určené pro hodiny základů společenských věd či českého jazyka a pracovní listy pro hodiny německého, anglického, francouzského či španělského jazyka. Nabízíme také prezentaci s vytištěnými kartičkami k jednotlivými tématům z dějin islámu a základů víry. Po předchozí domluvě může také jedna z našich lektorek vést hodinu namísto učitele. Vše poskytujeme zdarma.

Interaktivní program pro školy

Interaktivní program pro žáky vyšších ročníků základních škol a pro studenty gymnázií a středních škol. Program se zabývá tématy zahalování, kritického čtení textů a muslimy v České republice – všechna témata budou našimi lektorkami během 90 minut představena formou didaktických her, do nichž budou žáci aktivně zapojeni. Interaktivní program je vhodný pro žáky seznámené alespoň se základy islámu a jeho dějinami. Po skončení didaktických her bude následovat společné shrnutí nových poznatků a diskuze.

Rozšiřující nabídky nejen pro školy

Rozšiřující nabídky a akce budou průběžně zveřejňovány na našich webových stránkách www.muslimove.cz. Jedná se o program, který budeme nabízet ve spolupráci s různými institucemi a bude zaměřen nejen na žáky základních a středních škol, ale i na vysokoškolské studenty a širší veřejnost. Všechny plánované akce mají za cíl přiblížit českým žákům i veřejnosti život muslimů, a nabídnout jim tak možnost utvořit si názor na základě osobní zkušenosti a nikoliv pouze zprostředkovaných informací.

Projekt Muslimové očima českých školáků ve své první fázi analyzuje informace v učebnicích dějepisu, zeměpisu a společenských věd a mapuje úroveň výuky o islámu na vybraných českých gymnáziích a ostatních středních školách. V druhé fázi pak nabízíme školám možnost tuto úroveň zvýšit.

Nabízíme tříúrovňový program, který má jak učitele, tak i žáky seznámit s islámem a muslimy a zároveň rozvíjet schopnost kritického přijímání informací. Projekt je určen pro žáky druhého stupně základních škol a všechny žáky gymnázií a ostatních středních škol; aplikace v jednotlivých ročnících záleží na zvážení pedagoga.

První úroveň nabízí přehlednou příručku seznamující čtenáře s dějinami islámu, základními náboženskými koncepty této tradice i aktuálními otázkami, jako je rodinné právo, zahalování žen či islamofobie. Doplňkem k této knížce je také prezentace ve formátu PDF a další materiály, které lze použít k debatám v rámci výuky cizích jazyků nebo jako inspiraci pro úvahy a další práce v hodinách českého jazyka. Tento balíček může sloužit vyučujícímu jako příprava k vedení hodiny, doplněk ke stávající výuce nebo může být nabídnut žákům k samostudiu. V případě zájmu může vyučující nahradit standardní hodinu přednáškou, kterou povede jedna z našich lektorek.

Druhá úroveň nabízí hlubší pohled na problematiku a klade větší důraz na zapojení samotných žáků, předpokládá však alespoň základní znalost tématu – nejlépe absolvování první úrovně projektu. Po úvodním opakování budou žáci rozděleni do tří skupin, v jejichž rámci se budou věnovat některému z následujících témat: zahalování žen, mediální zpravodajství o islámu a muslimové v České republice. Každá ze skupin bude vedena zkušenou lektorkou, která za pomoci připravených materiálů a následné debaty seznámí žáky s danou problematikou. Vzhledem k tomu, že jsou lektorky zároveň vysokoškolskými studentkami, spojují v sobě odborné znalosti i možnost využití konceptu „peer group“, tj. vrstevnických skupin, v jejichž rámci funguje komunikace často lépe než s učitelem, který je žákům věkově více vzdálen.

Třetí úrovní jsou pak rozšiřující nabídky pro školy v podobě umělecky zaměřených projektů či debat s muslimy a odborníky zabývajícími se islámem. V případě uměleckých aktivit se bude jednat například o filmové nebo fotografické zpracování jednoho dne v životě muslima nebo výtvarné workshopy a soutěže zaměřené na možnosti integrace muslimů do české společnosti.

Délka a rozsah těchto doplňkových aktivit bude záviset na časových požadavcích školy a finančních možnost projektu.