Dopolední či celodenní program zaměřený na seznámení s islámem a prevenci předsudků a xenofobie

Islám je v současné době velmi aktuálním tématem a my nabízíme žákům, učitelům či institucím možnost seznámit se s tímto náboženstvím z mnoha úhlů pohledů. Během přednášky se zaměříme například na dějiny setkávání muslimů a Evropanů, ale také na evropské muslimy, a přiblížíme účastníkům základy tohoto náboženství. V rámci interaktivního programu se budeme zabývat tématy ženského zahalování, kritického čtení textů a přítomností muslimů v České republice a zastavíme se i u Čechů, kteří se rozhodli konvertovat k islámu. Následně krátce představíme problematiku médií a proces vzniku mediálních textů, které známe z novinových článku i televizních obrazovek. Na závěr nabídneme debatu s mladou muslimkou žijící v České republice. Všechny části programu lze zorganizovat i jednotlivě v závislosti na časových možnostech.

Materiály pro učitele, žáky i veřejnost

Učitelé si mohou objednat balíček obsahující tištěnou verzi informační příručky, pracovní listy určené pro hodiny základů společenských věd či českého jazyka a pracovní listy pro hodiny cizách jazyků.

Interaktivní program pro školy

Interaktivní program pro žáky vyšších ročníků základních škol a pro studenty gymnázií a středních škol. Program se zabývá tématy zahalování, kritického čtení textů a muslimy v České republice – všechna témata budou našimi lektorkami během 90 minut představena formou didaktických her, do nichž budou žáci aktivně zapojeni. Interaktivní program je vhodný pro žáky seznámené alespoň se základy islámu a jeho dějinami. Po skončení didaktických her bude následovat společné shrnutí nových poznatků a diskuze.

Semináře, workshopy a školení

Podle požadavků školy či instituce můžeme připravit program šitý na míru. Naše lektorky mají zkušenosti s přednáškami, workshopy a školeními pro nejrůznější instituce a můžeme proto nabídnout akci zaměřenou na islám obecně, muslimy v České republice či na specifická témata spojená a tímto náboženstvím. V případě zájmu je možné zorganizovat i akci ve spolupráci s jinou neziskovou organizací a pokrýt tak širší spektrum témat.

Projekt byl z počátku určen zejména pro studenty středních škol a jejich pedagogy, vzhledem k zájmu jiných institucí jsme se však rozhodli poskytnout prostor i aktivitám spojeným se vzděláváním dospělých, mezi něž patří školení pro nejrůznější instituce, debaty a besedy s muslimy, kritiky islámu a především odborníky, kteří se tématem dlouhodobě zabývají.

Primární cílovou skupinou jsou však střední školy, pro něž byl projekt připravován:

Projekt Muslimové očima českých školáků ve své první fázi analyzuje informace v učebnicích dějepisu, zeměpisu a společenských věd a mapuje úroveň výuky o islámu na vybraných českých gymnáziích a ostatních středních školách. V druhé fázi pak nabízíme školám možnost tuto úroveň zvýšit.

Nabízíme tříúrovňový program, který má jak učitele, tak i žáky seznámit s islámem a muslimy a zároveň rozvíjet schopnost kritického přijímání informací. Projekt je určen pro žáky druhého stupně základních škol a všechny žáky gymnázií a ostatních středních škol; aplikace v jednotlivých ročnících záleží na zvážení pedagoga.

První úroveň nabízí přehlednou příručku seznamující čtenáře s dějinami islámu, základními náboženskými koncepty této tradice i aktuálními otázkami, jako je rodinné právo, zahalování žen či islamofobie. Doplňkem k této knížce jsou pracovní listy které lze použít k debatám v rámci výuky cizích jazyků nebo jako inspiraci pro úvahy a další práce v hodinách českého jazyka. Tento balíček může sloužit vyučujícímu jako příprava k vedení hodiny, doplněk ke stávající výuce nebo může být nabídnut žákům k samostudiu.

Druhá úroveň nabízí hlubší pohled na problematiku a klade větší důraz na zapojení samotných žáků, předpokládá však alespoň základní znalost tématu – nejlépe absolvování první úrovně projektu. Po úvodní fázi jsou studenti rozděleni do tří skupin, v jejichž rámci se budou věnovat některému z následujících témat: zahalování žen, mediální zpravodajství o islámu a muslimové v České republice. Každá ze skupin je vedena zkušenou lektorkou, která za pomoci připravených materiálů a následné debaty seznámí žáky s danou problematikou. Vzhledem k tomu, že jsou lektorky zároveň vysokoškolskými studentkami, spojují v sobě odborné znalosti i možnost využití konceptu „peer group“, tj. vrstevnických skupin, v jejichž rámci funguje komunikace často lépe než s učitelem, který je žákům věkově více vzdálen.

Třetí úrovní jsou pak rozšiřující nabídky pro školy či další instituce v podobě debat s muslimy i odborníky zabývajícími se islámem či výzkumné aktivity. Délka a rozsah těchto doplňkových aktivit bude záviset na časových požadavcích školy a finančních možnostech projektu.