Muslimové jsou v České republice co do počtu takřka zanedbatelnou skupinou, přesto však vzbuzují značné emoce. V televizních zprávách, novinách a internetových diskuzích se témata spojená s muslimy či islámem objevují takřka denně. V rámci výuky ale žáci toto téma probírají povětšinou jen velmi okrajově, a nejsou tak většinou schopni informace podávané médii kriticky hodnotit. Tento stav vede k přejímání a následnému upevňování předsudků a stereotypů, které jsou podpořeny i latentní islamofobií, která se v české společnosti, podle slov Českého helsinského výboru, vyskytuje. Česká muslimská komunita je velmi malá a jak mladá generace, tak ani generace jejích rodičů proto nemají možnost konfrontovat stereotypy s osobní zkušeností. Rádi bychom tímto projektem přispěli ke zlepšení tohoto stavu. Poskytujeme informace, za jejichž faktickou správností stojí nejen autoři, ale i přední čeští odborníci na islám, kteří všechny publikované texty kontrolují, komentují a opravují nedostatky. Kromě toho nabízíme školám i dalším institucím workshopy a další programy a i pro širokou veřejnost připravujeme materiály a akce, během nichž budou mít možnost se setkat s muslimy i odborníky zabývajícími se islámem, poznat je a teprve poté si utvořit názor.

Projekt je financován z grantu Americké ambasády v Praze a za přispění Anna Lindh Foundation, dále spolupracujeme se zastoupením Evropské komise v ČR a s Městskou knihovnou v Praze, která nám umožnila ve svých prostorách pořídit ilustrační fotografie k projektu. Za podporu děkujeme i Insaanu, centru česko-arabského kulturního dialogu. Projekt není financován žádnou z muslimských zemí či ambasád ani institucemi, které jsou s islámem úzce spjaté. Od ledna do září 2014 byl projekt “Muslimové očima českých školáků” držitelem záštity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Obsah těchto webových stránek neodráží oficiální stanovisko partnerů projektu. Za obsah článků jsou odpovědní autoři projektu.

Zde nás můžete kontaktovat
klara_b

Klára Popovová

Zakladatelka a koordinátorka projektu, lektorka

Klára Popovová stála jako jedna z organizátorek u zrodu celého projektu. Působí jako koordinátorka – má na starosti komunikaci se školami a dalšími institucemi, řídila výzkum na středních školách a vznik informační příručky pro učitele. V příručce zpracovala úvod do islámských dějin, přehled výsledků výzkumu a téma islamofobie a muslimové v České republice. V rámci interaktivního programu vytvořila modul, který má žákům přiblížit muslimy žijící právě v naší zemi.

Klára studuje religionistiku a učitelství pro střední školy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, zaměřuje se zejména na islám, arabštinu a indonézštinu a okrajově pak na sociologii. Bakalářské studium ukončila prací o islamofobii v České republice a již dříve publikovala článek o historických kořenech islamofobie v časopise Nový Orient (časopis Orientálního ústavu AV ČR). Před několika lety vedla týdenní projekt o islámu pro žáky jednoho z pražských gymnázií a v současné době pracuje na studii o českých konvertitkách a jejich zdrojích nábožensko-právních informací.

Vznik projektu Klára iniciovala zejména v důsledku svého zklamání z výuky o islámu na některých gymnáziích. Doufá, že projekt pomůže žákům i vyučujícím lépe se zorientovat v islámu a tématech, která s tímto náboženstvím souvisí, a ukáže jim, že i muslimové jsou jen lidé, které je třeba vnímat jako samostatně myslící a jednající jedince, a nikoliv jako pouhou součást zdánlivě děsivého hnutí.

lucie_b

Lucie Sedláčková

Spoluzakladatelka projektu

Lucie Sedláčková stála spolu s Klárou na začátku projektu. Zpracovává tematiku médií a kritického čtení v příručce pro učitele a v rámci interaktivního programu vytvořila modul Média pod lupou. Lucie vystudovala obor Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Její diplomová práce Islám v médiích vyšla díky grantové podpoře knižně v nakladatelství Bor a je jednou z prvních prací v Česku, která se tímto tématem zabývá. Lucie po absolvování univerzity působila v několika nakladatelstvích jako redaktorka, a později pracovala také jako editorka a šéfeditorka webu National Geographic. Nyní žije v Keni.

Analýza mediálních textů použitá v knize Islám v médiích ukázala, že naše média nejsou ani objektivní ani vyvážená. Ba naopak, média svým dílem přispívají (a dokonce i ta, co o sobě tvrdí, že jsou seriozní) k vytváření a upevňování předsudků v naší společnosti. Jediným způsobem, jak se proti tomu dá bojovat, je naučit žáky, jak k těmto (nejen) mediálním textům kriticky přistupovat.

sadi_b

Šádí Shanaáh

Spoluzakladatel projektu

Šádí Shanaáh studoval mezinárodní vztahy na Richmond American International University v Londýně, bakalářské studium absolvoval na State University of New York, Empire State College. Poté vystudoval obor Současná evropská studia na University of Cambridge. Šádí se zúčastnil stáží v Senátu ČR a na Ministerstvu zahraničí ČR; pracoval také pro Evropskou komisi. V roce 2011 založil nevládní organizaci Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogu. Insaan uspořádal mnoho zajímavých kulturních akcí, jako například výstavu fotografií „Téměř sametová revoluce“ v roce 2011 nebo konferenci o islamofobii v ČR a Evropě v roce 2013 a zaštiťuje také tento projekt. V současnosti Šádí koordinuje v analytickém centru Glopolis projekt Česko hledá budoucnost a působí jako programový koordinátor v Heinrich Böll Stiftung.

Klíčové události 20. a 21. století jsou tématem Šádího článku v této brožurce.

1009

Lenka Krejčová

Autorka článků, lektorka

Lenka Krejčová absolvovala na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy obor Učitelství filozofie, etiky a náboženství, který zakončila diplomovou prací na téma Sebevražedné útoky na Blízkém východě, jemuž se věnuje i v rámci této brožurky. Vedle studia dlouhodobě působí jako lektorka primární prevence a programů globálního rozvojového vzdělávání na školách.

V rámci své odborné činnosti se zabývá problematikou radikálního islámu, terorismu a mučednictví. Přičemž jí zajímají především psychologické rozměry těchto jevů. Lenka přispěla do projektu Grantové agentury UK články o šíitském svátku Ašúra a o nejčastějších mýtech týkajících se osobnosti pachatelů teroristických činů.

Lenka miluje cestování, poznávání nových míst a cizích kultur. Vícekrát navštívila různé země Blízkého východu.

alena_b

Alena Polanská

Autorka článků, lektorka

Alena Polanská se zabývá náboženstvím z genderové perspektivy. V projektu (Muslimové očima českých školáků) se specializuje na problematiku zahalování muslimek a je autorkou článků o pilířích islámu, svátcích a rodinném právu a samozřejmě zahalování.
Vystudovala genderová studia a feministické teorie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, studovala také religionistiku se zaměřením na islám na Filozofické fakultě téže univerzity. Spolupracovala na projektu, který se zabývá zaměstnaností žen z tradičních muslimských komunit v České republice.

Díky svým studiím i vlastní zkušenosti si uvědomuje, že informace o světě jsou nám často předkládány ve zkreslené podobě. Alena se k nám přidala, protože se jí na projektu líbí nejen to, že rozšiřuje znalosti středoškolských studujících, ale především to, že klade důraz na zlepšování schopností kriticky přehodnotit sdělení, jež se k žákům dostávají. Podle Aleny jde o schopnost, kterou považuje za jednu z nejdůležitějších.

1003

Denisa Glacová

Autorka článků

Denisa Glacová studuje hebraistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala kurz hebrejštiny na International School of University v Haifě a stáž na International School for Holocaust Studies v Yad Vashem. Svému oboru se věnuje i v rámci dobrovolnické činnosti v Centru vzdělání a kultury Židovského muzea v Praze. Denisa je autorkou článku o muslimském Španělsku.

1007

Kateřina Gamal Richterová

Autorka článků

Kateřina Gamal Richterová vystudovala obor Blízkovýchodní studia na Západočeské univerzitě v Plzni a poté absolvovala roční stipendijní pobyt na univerzitě v Kuvajtu, kde se věnovala studiu arabského jazyka. Poté se věnovala studiu islámu a islámské teologie na Islamic Online University sídlící v Kataru. Pro tuto brožurku napsala Kateřina článek o džihádu a jeho různých podobách.

1002

Barbara Kateřina Oudová Holcátová

Autorka článků

Barbara Kateřina Oudová Holcátová absolvovala obor Teologické nauky na Katolické teologické fakultě a obor Religionistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Kromě religionistiky, které se nyní věnuje i v rámci magisterského studia, studuje také arabistiku na téže fakultě. Ve svých publikovaných článcích se zabývala křesťanskou funerální architekturou a postavou královny ze Sáby. Barbara je autorkou článků o předislámské Arábii, o Koránu a sunně a o společných rysech islámu, křesťanství a judaismu.

1004

Gabriela Özel Volfová

Autorka článků

Gabriela Özel Volfová je doktorandkou na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na Metropolitní univerzitě Praha a rovněž působí jako výzkumná pracovnice Orientálního ústavu Akademie věd ČR. Studovala na Mount Hollyoke College v USA, Středoevropské univerzitě v Budapešti a na univerzitě v Turecku, kde rovněž vyučovala. Zajímá se o tureckou zahraniční politiku, vztahy mezi Tureckem a EU, energetickou bezpečnost a postavení žen v islámu. Na téma arabských revolucí napsala článek, který vyšel v Mezinárodní politice pod názvem Úloha sociálních sítí a panarabských médií v občanských nepokojích v severní Africe a na Blízkém východě. V rámci tohoto projektu se věnuje historii vztahů Evropy a Turecka.

1005

Gabriela Žáková

Autorka článků

Gabriela Žáková studuje od roku 2010 obor Mezinárodní studia – Diplomacie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ve své bakalářské práci se věnovala tématu migrace z arabských/islámských zemí do Evropy a následného střetu mezi islámskou a evropskou civilizací. Zúčastnila se projektů European Youth Parliament, Europa Secura a Europa Nostra. V rámci tohoto projektu vypracovala článek Migrace muslimů do Evropské unie pohledem statistik.